Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Jakością, Środowiskiem i BHP
Łużyckiego Centrum Recyklingu Sp. z o.o.

Uwzględniając kontekst organizacji, wymagania stron zainteresowanych, w tym: wymagania organów kontroli i nadzoru w zakresie ochrony środowiska i BHP, Gmin regionu oraz pozostałych Klientów, na rzecz których ŁCR Marszów Sp. z o.o. realizuje usługi zagospodarowania odpadów oraz potrzeby społeczności lokalnej nadrzędnym celem spółki jest ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko poprzez redukcję ilości odpadów trafiających na składowisko przy zastosowaniu najlepszych dostępne technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/75/UE oraz dostarczając do dalszego przetwarzania odpady surowce oraz surowce wtórne spełniające wymagania jakościowe Klientów, przy zachowaniu troski o życie i zdrowie pracowników, wykonawców oraz innych osób uczestniczących w realizacji procesów.

W zakresie realizacji strategii, celów i działań operacyjnych zakładu, Zarząd spółki zobowiązuje się do spełniania mających zastosowanie wymagań prawnych i innych oraz zgodności w tym zakresie, ochrony środowiska, zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania niniejszej Polityki, ciągłego doskonalenia ZSZ, dążenia do stałej poprawy warunków i stanu BHP, eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących BHP, w tym do zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz zanieczyszczeniom środowiska uzyskując tym samym poprawę efektów działalności w obszarze ochrony środowiska i BHP.

Aby osiągnąć cele zawarte w Polityce Zarząd spółki ponadto zobowiązuje się do:

  • wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie przetwarzania stłuczki szklanej dążąc do stałej poprawy jakości surowców i efektywności linii technologicznych oraz uzyskania statusu recyklera szkła zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1179/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE,
  • prowadzenia procesu kompostowania w reżimie gwarantującym uzyskanie parametrów jakościowych oraz właściwości wynikających z decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G-599/16 zezwalającej na wprowadzanie do obrotu środka poprawiającego właściwości gleby KOMPO-ZZO Marszów,
  • rozwijania koncepcji rozbudowy zakładu umożliwiającej zwiększenie możliwości w zakresie przetwarzania odpadów,
  • zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ograniczenia narażenia na czynniki szkodliwe oraz inne zagrożenia środowiska pracy w celu zapobiegania związanym z pracą urazom i dolegliwościom zdrowotnym, w tym do konsultacji i współudziału pracowników lub ich przedstawicieli w tym zakresie,
  • nadzoru oraz przestrzegania wymagań prawnych i innych, w szczególności decyzji środowiskowych związanych z działalnością zakładu,
  • prowadzenia kampanii edukacyjnych i ekologicznych w ramach strategi społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wg wymagań normy PN-ISO 2600:2012.
  • ciągłego doskonalenia efektywności środowiskowej instalacji oraz kluczowych procesów poprzez określenie kryteriów monitorowania i ich pomiaru oraz zapewnienie zintegrowania wymagań systemu zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018 z działaniami operacyjnymi oraz ustalonymi priorytetami spółki.

Nasze cele osiągamy dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników firmy oraz osób pracujących w jej imieniu, którzy mają świadomość wpływu ich pracy na jakość świadczonych usług, dostarczanych surowców i wyrobów, bezpieczeństwo pracy oraz środowisko naturalne.
Niniejsza Polityka została uzgodniona z pracownikami i ich przedstawicielami, zakomunikowana wszystkim pracownikom pracującym w organizacji i w jej imieniu.

Prezes Zarządu
Jacek Połomka

Wydanie V, 2023

Marszów, dnia 02.09.2023 r.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.