O nas

W 2007 r. samorządy należące do Łużyckiego Związku Gmin  powołały spółkę prawa handlowego pn.: „Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.”, w celu realizacji projektu pn. „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”. Spółka w 2010 r. podpisała umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  Zakres projektu obejmował: budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie, gmina Żary, budowę Stacji Przeładunkowej Odpadów w Lubsku, rekultywacje składowisk odpadów: w Chełmicy (gmina Tuplice), w Chrobrowie (gmina Żagań), w Lubsku i w Drzeńsku Małym (gmina Gubin). Dzięki rekultywacjom przywróciliśmy naturze 11 ha terenu zielonego. Właścicielem i operatorem zakładu jest spółka Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

Nowoczesny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie rozpoczął swoją działalność 2 lutego 2015 r. System gospodarki odpadami ZZO Marszów objął swym zasięgiem ponad 200 tysięcy mieszkańców. Zakład funkcjonuje w oparciu o technologię mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP). Całkowita przepustowość zakładu wynosi 130 000 Mg/rok odpadów  rocznie.

W dniu 06.07.2023 r. dokonano wpisu nowej nazwy Spółki „Łużyckie Centrum Recyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Środek polepszający właściwości gleby „KOMPO-ZZO Marszów

Z selektywnie zebranych odpadów zielonych wytwarzany jest środek poprawiający właściwości gleby „KOMPO-ZZO Marszów”. Innowacyjność procesu kompostowania odpadów biodegradowalnych polega na wykorzystaniu unikatowej technologii napowietrzania, nawadniania, podgrzewania w szczelnie zamkniętych komorach. Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych badań, atestów wykonanych przez 8 niezależnych instytucji spółka w 2016 r. uzyskała pozwolenie na wprowadzenie na rynek kompostu „KOMPO- ZZO Marszów”. Aby produkowany przez ZZO Marszów środek poprawiający właściwości gleby – „KOMPO-ZZO Marszów” potocznie zwany kompostem spełniał wymagania jakościowe,   prowadzona jest cyklicznie  kampania ekologiczna „Jak prawidłowo segregować bioodpady?” skierowana do mieszkańców regionu.

„KOMPO-ZZO Marszów” można stosować w rolnictwie, w uprawach polowych, na terenach zieleni miejskiej, na trawnikach, w donicach i  gazonach na potrzeby uprawy roślin ozdobnych oraz wykorzystać przy rekultywacji zdegradowanych terenów.

Budowa instalacji do zagospodarowania stabilizatu

W 2018 r. w ZZO Marszów uruchomiono pierwszą w Polsce innowacyjną instalację do zagospodarowania stabilizatu powstającego w wyniku przetwarzania odpadów komunalnych o frakcji 0-80 mm.

Jest to pierwsze i jak na razie jedyne rozwiązanie tego typu w Polsce. Kluczowy był dobór odpowiednich urządzeń i połączenie ich w instalację do zagospodarowania stabilizatu. W fazie projektowania rozpoczęto współpracę z firmą będącą liderem w projektowaniu najnowocześniejszych urządzeń w dziedzinie separacji. Wspólne działania w fazie testów doprowadziły do powstania aplikacji umożliwiającej wysortowanie szkła o jakości stłuczki rynkowej. Kolejnym krokiem było znalezienie odbiorcy szkła. W ramach trójstronnych spotkań udało się wypracować porozumienie mające na celu gospodarcze wykorzystanie surowca. Poznając oczekiwania i możliwości techniczne firmy, która wyraziła zainteresowanie naszym projektem, udało się opracować nowatorskie oprogramowanie oraz technologię pozyskiwania szkła z odpadu. Wspólne działania trzech firm: ZZO Marszów, firmy dostarczającej technologię, firmy odbierającej szkło zakończyły się pomyślnie, choć w tym miejscu należy zaznaczyć, że nadal trwają prace nad optymalizacją procesu w celu zwiększenia wydajności i efektywności instalacji. Dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych technologii udało się opracować 11 programów do separacji szkła ze stabilizatu.

W 2021 r. otrzymaliśmy certyfikat zaświadczający, że stłuczka szklana po przetworzeniu spełnia parametry czystości wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 1179/2012 i dzięki temu przestaje być odpadem. W 2022 r. otrzymaliśmy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji nr: 2525-CPR-PL22/0000014 odnoszący się do kruszywa o ciągłym uziarnieniu, co oznacza, że kruszywo odzyskiwane z odpadów budowlanych traci status odpadu.

„Ekoszkoła”- edukacja ekologiczna

Od początku działalności Spółka realizuje program edukacji ekologicznej pn. „EKOSZKOŁA”, którego zadaniem jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie postępowania z odpadami, a w szczególności selektywnej zbiórki „u źródła”. Symbolem programu jest gąsienica „Agatka Segregatka” wykonana w kolorach pojemników do segregacji odpadów W ramach „Ekoszkoły” organizowane są całoroczne, bezpłatne warsztaty edukacyjne połączone z wycieczkami po zakładzie. Każdego roku, w maju jest organizowany „Dzień Otwarty ZZO Marszów” podczas którego wszyscy mieszkańcy regionu mają okazję zobaczyć jak funkcjonuje Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Imprezie towarzyszą liczne atrakcje tj. bieg ekologiczny: „Piątka z Ekoszkołą” dla dzieci i dorosłych, warsztaty recyklingowe, stoiska edukacyjne, konkursy ekologiczne, gry i zabawy dla całych rodzin. Spółka organizuje również konkursy ekologiczne dla szkół i przedszkoli oraz organizuje festyny ekologiczne w ramach imprez gminnych. ZZO Marszów ściśle współpracuje z jednostkami oświatowymi z 22 gmin. Każdego roku z bezpłatnej oferty edukacyjnej korzysta ponad 5 tysięcy mieszkańców regionu.

Spółka angażuje się również w działalność na rzecz społeczności lokalnej poprzez wspieranie różnych inicjatyw mających na celu integrację społeczności oraz podnoszenie świadomości ekologicznej (wspieranie warsztatów plastycznych dla dzieci, organizacja festynów z Sołectwami)

Wdrożone systemy ISO

Aby dostarczać usługi zagospodarowania odpadów na najwyższym poziomie przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy pracowników Spółka wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.

Nagrody

2018 – tytuł „Dyrektora Roku 2017 r. Zakładu Oczyszczania Miasta” dla Jacka Połomki, Prezesa Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu o tytuł Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta jest miesięcznik „Przegląd Komunalny” i Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Celem tego przedsięwzięcia jest nagrodzenie prezesów i dyrektorów zasłużonych dla sektora gospodarki komunalnej, posiadających zdolności menedżerskie i wdrażających zasady nowoczesnej gospodarki odpadami.

2019 – ZZO Marszów został Laureatem konkursu „Żarska Róża Biznesu” w kategorii „Produkt-Usługa Roku” za środek polepszający właściwości gleby „KOMPO-ZZO Marszów”. Organizatorem konkursu była Społeczna Rada Przedsiębiorców i Burmistrz Miasta Żary.

2019 – ZZO Marszów został Laureatem Zbiórki Tworzyw Sztucznych w Konkursie Puchar Recyklingu. Konkurs Puchar Recyklingu jest organizowany od 1999 roku przez miesięcznik Przegląd Komunalny.

2019 – ZZO Marszów został Laureatem Nagrody Gospodarczej Marszałka Województwa Lubuskiego w kategorii „ZIELONA GOSPODARKA – EKO FIRMA”.

2019 – ZZO Marszów otrzymał „Ekolaur” w kategorii ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami za przedsięwzięcie „Budowa instalacji do zagospodarowania stabilizatu”. Organizatorem konkursu jest Polska Izba Ekologii.

2019 – ZZO Marszów otrzymał wyróżnienie Fundacji ProKarton za odzysk kartonów po mleku i sokach w 2018 r.

2021 – ZZO Marszów został Laureatem konkursu Nagroda Gospodarcza Marszałka Województwa Lubuskiego 2021 w kategorii „Innowacyjna Spółka Komunalna”

2022 – ZZO Marszów został Laureatem konkursu „Innowacja i inspiracja w Gospodarce odpadami 2022” organizowanego przez firmę Abrys Sp. z o.o.

2023 – ŁCR Marszów zostało Laureatem II edycji Konkursu „Innowacja i inspiracja w gospodarce odpadami 2023”

2023 – ŁCR Marszów zostało Laureatem Konkursu Puchar Recyklingu w kategorii „Szklana Statuetka” za recykling stłuczki szklanej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.