Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania w ŁCR Marszów

 • Zakres dla całej Organizacji:
  Przyjęcie odpadów inne niż niebezpieczne,
  sortowanie odpadów,
  kompostowanie odpadów,
  składowanie i zagospodarowanie odpadów innych niż niebezpieczne,
  produkcja paliwa alternatywnego (frakcji kalorycznej),
  przetwarzanie i recykling stłuczki szklanej oraz gruzu,
  sprzedaż surowców wtórnych,
  produkcja polepszaczy glebowych,
  transport odpadów
 • ŁCR Marszów, Marszów 50a, 68-200 Żary, działka 175/1
  Przyjęcie odpadów inne niż niebezpieczne,
  sortowanie odpadów,
  kompostowanie odpadów,
  składowanie i zagospodarowanie odpadów innych niż niebezpieczne,
  produkcja paliwa alternatywnego (frakcji kalorycznej),
  przetwarzanie i recykling stłuczki szklanej oraz gruzu,
  sprzedaż surowców wtórnych,
  produkcja polepszaczy glebowych,
  transport odpadów
 • Stacja Przeładunkowa w Lubsku, ul. Złota 3, 68-300 Lubsko, działka 93/32
  Przyjęcie odpadów inne niż niebezpieczne PKD 38
  transport odpadów PKD 49
 •  Składowisko Odpadów w Żarach, ul,  Żurawia działka nr 242/2, 243/4, 294/9 obręb 3 miasta Żary
  Składowanie i zagospodarowanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38

Zakres Zarządzania Środowiskowego funkcjonuje w granicach wskazanych jednostek organizacji:

 • Siedziba główna organizacji – 68-200 Żary, Marszów 50 A, działka 175/1

w skład której wchodzą: administracja, instalacja MBP (część mechaniczna – sortowania, część biologiczna – kompostownia z placem kompostowym), składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. W obrębie wskazanej lokalizacji zachodzą wszystkie procesy główne organizacji oraz powiązane z tym działania organizacyjne – nadzór nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów procesu, sprawozdawczość, monitoring środowiska, działania w oparciu i w zgodzie z ZSZ.

 • Stacja Przeładunkowa w Lubsku, 68-300 Lubsko, ul. Złota 3, działka 93/32

We wskazanej lokalizacji przyjmowane i tymczasowo magazynowane są zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne oraz selektywnie zebrane frakcje innych odpadów, w celu dalszego, bardziej ekonomicznego i efektywnego transportu do instalacji MBP w Marszowie.

 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Żarach, 68-200 Żary, ul. Żurawia, działka nr 242/2, 243/4, 294/9 obręb 3 miasta Żary.

We wskazanej lokalizacji przyjmowane do zagospodarowania są odpady gruzów budowlanych celem ich zagospodarowania na kwaterze składowej oraz inne odpady spełniające kryteria składowania na danym typie składowiska, nienadające się do odzysku i recyklingu.

Zakres Zarządzania Środowiskowego obejmuje tylko czynne składowiska. Składowiska zamknięte będące w posiadaniu ŁCR Marszów nie są objęte zakresem Zarządzania Środowiskowego. ŁCR Marszów przejmując składowiska od poprzednich zarządzających nie miało wpływu na zdeponowane odpady. Na obiektach tych prowadzony jest monitoring środowiska zgodnie z wymaganiami prawnymi, posiadanymi decyzjami i instrukcjami prowadzenia składowisk. Z uwagi na fakt, że są to zamknięte składowiska, Spółka  nie prowadzi na nich czynnej działalności mogącej dodatkowo wpływać na stan środowiska.

Możliwość komentowania jest wyłączona.