Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania w ZZO Marszów

Zakres ZSZ obejmuje działania, usługi i wyroby. Zintegrowany System Zarządzania funkcjonuje w granicach wskazanych jednostek organizacji:

Siedziba główna organizacji – 68-200 Żary, Marszów 50 A,

w skład której wchodzą: administracja, instalacja MBP (część mechaniczna – sortowania, część biologiczna – kompostownia z placem kompostowym), składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. W obrębie wskazanej lokalizacji zachodzą wszystkie procesy główne organizacji. Proces związany z klientem i sprzedażą hurtową odpadów i złomu, proces zakupów, proces zagospodarowania odpadów, w skład w którego wchodzą: przyjęcie odpadów, sortowanie, kompostowanie, składowanie oraz powiązane z tym działania organizacyjne – nadzór nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów procesu, sprawozdawczość, monitoring środowiska, działania w oparciu i w zgodzie z ZSZ.

 • PKD 38.11.Z – zbieranie i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • PKD 38.32.Z – odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • PKD 38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, kompostowanie i produkcja paliwa alternatywnego
 • PKD 46.77.Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • PKD 49.41.Z – transport odpadów

Stacja Przeładunkowa w Lubsku, 68-300 Lubsko, ul. Złota 3.

We wskazanej lokalizacji przyjmowane i tymczasowo magazynowane są zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne, oraz selektywnie zebrane frakcje innych odpadów, w celu dalszego, bardziej ekonomicznego i efektywnego transportu do instalacji MBP w Marszowie.

 • PKD 38.11.Z – zbieranie i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • PKD 49.41.Z – transport odpadów

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Żarach, 68-200 Żary, ul. Żurawia, działka nr 242/2, 243/4, 294/9 obręb 3 miasta Żary.

We wskazanej lokalizacji przyjmowane do zagospodarowania są odpady gruzów budowlanych celem ich zagospodarowania na kwaterze składowej oraz inne odpady spełniające kryteria składowania na danym typie składowiska, nienadające się do odzysku i recyklingu.

 • PKD 38 – składowanie i zagospodarowanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • PKD 49.41.Z – transport odpadów
 1. Działania, wyroby, usługi

DZIAŁANIA:

 • program edukacji ekologicznej „Ekoszkoła”,
 • edukacja ekologiczna na miejscu i u zainteresowanych stron,
 • propagowanie dobrych praktyk przy segregacji odpadów,
 • udział w festynach ekologicznych,
 • cykliczne dni otwarte, łączące edukację ze zwiedzaniem zakładu

WYROBY

 • zbelowane frakcje odpadów surowcowych (karton, papier, PET bezbarwny, PET niebieski, PET zielony, PET mix, PET z etykietami termokurczliwymi, folia, folia mix, chemia gospodarcza,
 • stłuczka szklana,
 • złom stalowy,
 • złom aluminiowy,
 • paliwo alternatywne RDF,
 • paliwo alternatywne preRDF
 • kompost nieodpowiadający wymaganiom,
 • środek poprawiający właściwości gleby „KOMPO-ZZO Marszów”

USŁUGI:

 • zagospodarowanie odpadów,
 • sprzedaż odpadów surowcowych,
 • sprzedaż środka poprawiającego właściwości gleby,
 • składowanie odpadów,
 • edukacja ekologiczna.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.