Regulamin przyjmowania odpadów

REGULAMIN
PRZYJMOWANIA ODPADÓW
w Łużyckim Centrum Recyklingu Sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne

 1. Wytwórca/posiadacz odpadów zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami przepisów prawnych ochrony środowiska, planami gospodarki odpadami.
 2. Wytwórca odpadów dostarczając odpady do ŁCR Sp. z o.o. musi posiadać aktywny wpis w Bazie danych o Odpadach Opakowaniowych oraz Gospodarce Odpadami (BDO) w dziale XII i/lub dziale XI.
 3. Wytwórca odpadów przekazując odpady firmie transportującej odpady odpowiedzialny jest za weryfikację, czy firma transportująca posiada uprawnienia i kompetencje do wykonywania przewozu, w tym odpowiedni wpis do BDO, wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w danej gminie (jeśli dotyczy), licencje na transport, ubezpieczenie OC przewoźnika, uprawnienia personelu do prowadzenia pojazdu i obsługi urządzeń technicznych (jeśli dotyczy). W przypadku braku należytej staranności w zakresie weryfikacji transportującego – za wszelkie skutki działania przewoźnika lub jego pracowników odpowiada Wytwórca odpadów zlecający transport.
 4. Odpady powinny być zbierane i magazynowane w sposób selektywny. Zgodnie z ustawą o odpadach, zakazuje się mieszania odpadów różnych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne.
 5. Odpady należy odpowiednio przygotować do odbioru i transportu, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem miejsc załadunku i trasy przewozu oraz w sposób, który gwarantuje bezpieczeństwo transportu oraz jego rozładunku. W zależności od właściwości fizyko-chemicznych, odpady mogą być umieszczone w szczelnych opakowaniach wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych  w odpadach (np. pojemniki, beczki, kanistry, worki, kontenery, big-bagi, mauzery), na paletach lub luzem.
 6. ŁCR Sp. z o.o. zapewnia nadzór metrologiczny nad wagami towarowymi wykorzystywanymi do ważenia pojazdów przyjeżdżających/wyjeżdżających poprzez ich legalizację. Dostarczający odpady mają prawo wglądu do aktualnych świadectw legalizacji.
 7. Ogólny cennik przyjęcia odpadów do zagospodarowania jest dostępny na stronie www.marszow.pl. Pełny cennik przyjęcia odpadów oraz szczegółowe informacje dotyczące warunków przyjęcia odpadów udzielane są pod numerem telefonu.: 571 339 624, 515 462 795 oraz drogą email: m.baryla@marszow.pl oraz j.przychodzen@marszow.pl

II. Informacje dotyczące godzin pracy

 1. Instalacja Komunalna w Marszowie czynna jest w dni robocze w godzinach:
  6:00 – 22:00 i objęta całodobowym monitoringiem.
 2. Stacja Przeładunkowa w Lubsku czynna jest w dni robocze w godzinach:
  7:00 – 17:00 i objęta całodobowym monitoringiem.
 3. Składowisko odpadów w Żarach czynne jest w dni robocze w godzinach:
  7:00 – 15:00 i objęta całodobowym monitoringiem.
 4. Odpady od podmiotów dostarczających odpady na podstawie jednorazowego zlecenia przyjmowane są w dni robocze w godzinach: 7:00 – 15:00 wyłącznie w Instalacji Komunalnej w Marszowie. W szczególnych przypadkach odpady mogą być przyjęte w innych terminach i lokalizacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem ŁCR.

III. Zasady przyjęcia odpadów do ŁCR Sp. z o.o.

 1. Odpady przyjmowane są wyłącznie od dostawców z którymi ŁCR Sp. z o.o. zawarło umowę na przyjęcie odpadów lub dostawca dostarczył min. dwa dni robocze przed planowaną dostawą poprawnie wypełnione Zlecenie zagospodarowania odpadów. Zlecenie może być dostarczone osobiście do siedziby spółki lub drogą elektroniczną w formie skanu przesłanego na adres: sekretariat@marszow.pl.
 2. Pierwszeństwo wjazdu na wagę posiadają pojazdy ŁCR Marszów.
 3. Pracownik ŁCR Sp. z o.o. ma prawo odmówić przyjęcia odpadów gdy:
  • Wytwórca odpadów nie jest zarejestrowany w Bazie danych o Odpadach Opakowaniowych oraz Gospodarce Odpadami (BDO),
  • Do zakładu dostarczono odpady niebezpieczne lub inne odpady zawierające odpady niebezpieczne,
  • ŁCR Sp. z o.o. nie ma zdolności prawnej do przyjęcia odpadów (brak danego kodu odpadu w decyzji środowiskowej). Informacja o przyjmowanych odpadach dostępna jest u pracowników Działu Ochrony Środowiska i Technologii,
  • Dostawca odpadów nie dostarczył przed dniem transportu lub w dniu transportu deklaracji odnośnie pochodzenia odpadu, w ramach systemu KZR INiG zgodnie z dyrektywą RED II, wg wzoru określonego formularzem F-P-10-03,
  • Dostawca odpadów do składowania nie dostarczył charakterystyki odpadów i wyników badań laboratoryjnych potwierdzających skład,
  • niedozwolonych do składowania lub niezgodnych zgodnie z zapisami pkt. 16 niniejszego regulaminu,
  • Wytwórca odpadów znajduje się na liście dłużników ŁCR Sp. z o.o.
 1. Dostarczający odpady w trakcie przebywania na terenie ŁCR Sp. z o.o. zobowiązani są bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez pracowników ŁCR Sp. z o.o. odpowiadający za dany obszar.
 2. Potwierdzeniem przekazania odpadu jest poprawnie wystawiona karta przekazania odpadu (KPO) lub Karta przekazania odpadów komunalnych (KPOK) wystawiona w systemie BDO przez wytwórcę odpadu.
 3. Podstawą rozliczenia z dostawcą odpadów jest waga odpadu stwierdzana na wadze ŁCR Sp. z o.o. oraz obowiązujący cennik przyjęcia odpadów do zagospodarowania.
 4. W przypadku dostawy odpadów przeznaczonych do składowania, należy dostarczyć podstawową charakterystykę odpadu i wyniki badań laboratoryjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach). Informację o kodach odpadów dla których wymagana jest charakterystyka oraz wyniki badań udzielają pracownicy ŁCR Sp. z o.o.
 5. Każdy pojazd dostarczający odpady poddawany jest obowiązkowemu ważeniu. Podczas ważenia zabronione jest wysiadanie z pojazdu.
 6. Dostarczone odpady należy wyładować wyłącznie w miejscu wskazanym przez obsługę Zakładu.
 7. Wyładunek odpadów leży po stronie dostarczającego. W przypadku rozładunku przez ŁCR Sp. z o.o. doliczany jest koszt rozładunku w wysokości 150 zł netto/h.
 8. Obsługa ŁCR Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać rozładunek odpadów jeśli uznał, że odpady nie są zgodne z kodem zadeklarowanym w KPO lub KPOK.
 9. ŁCR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przekwalifikowania (zmiany kodu) dostarczonych odpadów lub przyjęcia ich ze statusem „zanieczyszczone”, w przypadku stwierdzenia niezgodności zadeklarowanego odpadu ze stanem faktycznym dostarczonych odpadów – o czym informuje dostawcę. Zmiana kodu/statusu odpadów może wiązać się ze zmianą ceny przyjęcia odpadów.
 10. W przypadku braku akceptacji na przekwalifikowanie odpadu lub zmiany ceny w związku z zanieczyszczeniem odpadu dostawca odpadów ma prawo do niezwłocznego zgłoszenia zastrzeżeń.
 11. W przypadku, gdy dostawca w związku z decyzją o przekwalifikowaniu bądź nadaniu statusu zanieczyszczonego odpadu, nie wyraził zgody, a jego zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, zobowiązany jest do:
  • Usunięcia odpadów oraz uprzątnięcia terenu (w tym samym dniu),
  • Wycofania wystawionej KPO lub KPOK.
 1. W przypadku nie usunięcia odpadów zgodnie z punktem 14, ŁCR Sp. z o.o. nalicza opłatę jak za odpady przeklasyfikowane lub ze statusem zanieczyszczone.
 2. ŁCR Sp. z o.o.:
  • odmawia przyjęcia odpadów do składowania na składowisku odpadów w przypadku stwierdzenia:
   • niezgodności przyjmowanych odpadów z informacjami zawartymi w podstawowej charakterystyce odpadów lub niedostarczenia testów zgodności, o ile są wymagane, niezwłocznie po ich przeprowadzeniu;
   • niezgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów lub dokumentami wymaganymi przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;
   • niezgodności przyjmowanych odpadów z decyzją zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, instrukcją prowadzenia składowiska odpadów, pozwoleniem zintegrowanym lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.
  • ma prawo odmówić przyjęcia odpadów na instalację w przypadku stwierdzenia:
   • niezgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów,
   • nienależytego zabezpieczenia odpadów np. powodując wycieki, rozwiewanie odpadów itp.
  • ma prawo odmówić wjazdu pojazdom, których stan techniczny:
   • może wpływać negatywnie na kwestie ochrony środowiska, pogorszenie infrastruktury technicznej zakładu np. wycieki z pojazdu,
   • może wpływać na bezpieczeństwo personelu przebywającego na terenie zakładu np. niesprawności pojazdu lub jego urządzeń.
 1. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów ŁCR Sp. z o.o. nakazuje dostawcy ich usunięcie i wywiezienie z terenu ŁCR Marszów lub obciąża dostawcę kosztami załadunku, wywozu i utylizacji.

IV. Zasady bezpieczeństwa i ochrony środowiska

 1. Za bezpieczeństwo personelu obsługi pojazdu przebywającego na terenie ŁCR Sp. z o.o. odpowiada Kierowca Pojazdu.
 2. Kierowca przyjeżdżając po raz pierwszy do ŁCR Sp. z o.o. zobowiązany jest do zapoznania się z Instrukcją BHP – Zasady wjazdu i poruszania się pojazdów samochodowych i ich obsługi, dostarczających lub odbierających odpady do ŁCR Sp. z o.o. w Marszowie (IBHP-01), co potwierdza formalnie w Oświadczeniu Kierowcy o Przyjęciu Zasad BHP i OŚ obowiązujących na terenie ŁCR Sp. z o.o.
 3. Po rozładowaniu odpadów pojazdy zobowiązane są do obowiązkowego umycia kół i podwozia. Myjka podwozia/kół służy tylko do obmycia kół i podwozia pojazdu, jeżeli temperatura powietrza to umożliwia.
 4. Zabrania się mycia całych pojazdów, kontenerów, pojemników na terenie ŁCR Sp. z o.o.
 5. Ruch pojazdów oraz wszelkie prace muszą odbywać się z zachowaniem zasad BHP, ochrony środowiska i ochrony p.poż.
 6. Na terenie ŁCR Sp. z o.o. obowiązuje ruch prawostronny. Dozwolona prędkość pojazdów wynosi 20 km/h, a w budynkach hal wyładunku 5km/h.
 7. Na terenie Zakładu obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia. Kategoryczny zakaz palenia papierosów i e-papierosów poza miejscami wyznaczonymi.
 8. Przebywanie w rejonie pracy sprzętu jak również przebywanie na terenie Zakładu osób postronnych jest surowo zabronione.
 9. Opuszczanie kabiny pojazdu przez pracowników podmiotów dostarczających odpady jest dozwolone wyłącznie w celu obsługi pojazdu przy załadunku/rozładunku odpadów, jak i przy ręcznym wyładunku odpadów.
 10. Osoby przebywające na terenie ŁCR Sp. o.o. w strefach przetwarzania odpadów (strefy rozładunku/załadunku, instalacje, składowiska), na drogach wewnętrznych oraz innych miejscach zagrożonych potrąceniem przez poruszające się pojazdy mają obowiązek noszenia odzieży odblaskowej.
 11. Usiłowanie wejścia i przebywanie na terenie ŁCR Sp. z o.o. osób pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających jest bezwzględnie zabronione. Wnoszenie i posiadanie, spożywanie i używanie w/w środków na terenie ŁCR Sp. z o.o. także jest bezwzględnie zabronione. Ujawnienie takiego przypadku będzie skutkowało usunięciem osoby naruszające zasady z terenu zakładu, o czym poinformowany zostanie Pracodawca.
 12. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pracownik firmy zewnętrznej jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, praca zostanie niezwłoczne przerwana, a na miejsce może zostać wezwana Policja.
 13. ŁCR Sp. z o.o. jest upoważniona do zażądania, aby Dostawca Odpadów niezwłocznie usunął z terenu Spółki osobę lub sprzęt, materiały, narzędzia lub wyposażenie, które jej zdaniem jest niebezpieczne lub nie spełnia wymogów dotyczących BHP.
 14. Personel przebywający na terenie ŁCR Sp. o.o. winien bezzwłocznie poinformować przedstawiciela ŁCR Sp. z o.o. o wszelkich ewentualnych zagrożeniach bezpieczeństwa firmy lub pracy, o których uzyskał wiedzę, zagrożeniach bezpieczeństwa ludzi lub dobytku, czy też zagrożenia wybuchem lub zanieczyszczeniem.
 15. Personel przebywający na terenie ŁCR Sp. z o.o. winien niezwłocznie informować przedstawiciela ŁCR Sp. z o.o. o każdym wypadku, zdarzeniu potencjalnie wypadkowym, zagrożeniu dla środowiska, pożarze itp.
 16. W przypadku, gdy na terenie ŁCR Sp. z o.o. dojdzie do wypadku z udziałem pracownika firmy zewnętrznej, należy o tym w pierwszej kolejności poinformować osobę kierującą pracownikami z ramienia ŁCR Sp. z o.o. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który miał miejsce na terenie ŁCR Sp. z o.o., dokonuje zespół powypadkowy powołany przez Pracodawcę poszkodowanego, w obecności przedstawiciela ŁCR Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

V. Postanowienia końcowe

 1. Wjazd w celu dostarczenie odpadów do zagospodarowania w ŁCR Sp. z o.o. wiąże się jednoznacznie z akceptacją wymagań niniejszego regulaminu przyjmowania odpadów.
 2. Dostawca odpadów ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody jakie mogą powstać w związku z niedochowaniem wymagań niniejszego regulaminu, niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem prac związanych z dostawą odpadów.
 3. W przypadku powstania sporów na tle realizacji procesu zagospodarowania odpadów, Strony dążyć będą do rozstrzygnięcia ich w drodze ugody,
 4. W razie braku polubownego zakończenia sporu, sądem miejscowo właściwym będzie sąd właściwy dla ŁCR Sp. z o.o.
 5. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy obowiązujące w Polsce w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami.

Marszów, 04 maja 2023 r.

Regulamin do pobrania:

Regulamin Przyjmowania Odpadow_04.05.2023

Możliwość komentowania jest wyłączona.