Regulamin przyjmowania odpadów

REGULAMIN
PRZYJMOWANIA ODPADÓW
w Łużyckim Centrum Recyklingu Sp. z o.o.
(Instalacja Komunalna w Marszowie, Stacja Przeładunkowa w Lubsku,
Składowisko odpadów w Żarach)

I. Postanowienia ogólne

  1. Wytwórca/posiadacz odpadów zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami przepisów prawnych ochrony środowiska, planami gospodarki odpadami.
  2. Wytwórca odpadów dostarczając odpady do ŁCR Sp. z o.o. musi posiadać aktywny wpis w Bazie danych o Odpadach Opakowaniowych oraz Gospodarce Odpadami (BDO) w dziale XII i/lub dziale XI.
  3. Wytwórca odpadów przekazując odpady firmie transportującej odpady odpowiedzialny jest za weryfikację, czy firma transportująca posiada uprawnienia i kompetencje do wykonywania przewozu, w tym odpowiedni wpis do BDO, wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w danej gminie (jeśli dotyczy), licencje na transport, ubezpieczenie OC przewoźnika, uprawnienia personelu do prowadzenia pojazdu i obsługi urządzeń technicznych (jeśli dotyczy). W przypadku braku należytej staranności w zakresie weryfikacji transportującego – za wszelkie skutki działania przewoźnika lub jego pracowników odpowiada Wytwórca odpadów zlecający transport.
  4. Odpady powinny być zbierane i magazynowane w sposób selektywny. Zgodnie z ustawą o odpadach, zakazuje się mieszania odpadów różnych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne.
  5. Odpady należy odpowiednio przygotować do odbioru i transportu, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem miejsc załadunku i trasy przewozu oraz w sposób, który gwarantuje bezpieczeństwo transportu oraz jego rozładunku. W zależności od właściwości fizyko-chemicznych, odpady mogą być umieszczone w szczelnych opakowaniach wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w odpadach (np. pojemniki, beczki, kanistry, worki, kontenery, big-bagi, mauzery), na paletach lub luzem.
  6. ŁCR Sp. z o.o. zapewnia nadzór metrologiczny nad wagami towarowymi wykorzystywanymi do ważenia pojazdów przyjeżdzających/wyjeżdzających poprzez ich legalizację. Dostarczający odpady mają prawo wglądu do aktualnych świadectw legalizacji.
  7. Ogólny cennik przyjęcia odpadów do zagospodarowania jest dostępny na stronie www.marszow.pl. Pełny cennik przyjęcia odpadów oraz szczegółowe informacje dotyczące warunków przyjęcia odpadów udzielane są pod numerem telefonu.: 538623693 lub, 515 462 795 oraz drogą email: baryla@marszow.pl oraz j.przychodzen@marszow.pl

Marszów, 31 lipca 2023 r.

Regulamin do pobrania:

Regulamin Przyjmowania Odpadow

Regulamin do pobrania:

Możliwość komentowania jest wyłączona.