Cennik 2021 obowiązujący od 1 stycznia 2021 r.

KOD I RODZAJ ODPADÓW stawka netto [zł/Mg]
podatek VAT [zł]
stawka brutto [zł/Mg]
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury (zanieczyszczone lub pochodzące z terenów niezamieszkałych) 500,00 40,00 540,00
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych (zanieczyszczone lub pochodzące z terenów niezamieszkałych) 500,00 40,00 540,00
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 550,00 44,00 594,00
15 01 07 Opakowania ze szkła (zanieczyszczone lub pochodzące z terenów niezamieszkałych) 330,00 26,40 356,40
16 01 03 Zużyte opony 800,00 64,00 864,00
16 01 03 Zużyte opony (o średnicy powyżej 120 cm) 1200,00 96,00 1296,00
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 50,00 4,00 54,00
17 01 02 Gruz ceglany 50,00 4,00 54,00
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 300,00 24,00 324,00
17 02 03 Tworzywa sztuczne 700,00 56,00 756,00
17 03 80 Odpadowa papa 800,00 64,00 864,00
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 50,00 4,00 54,00
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 800,00 64,00 864,00
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 1000,00 80,00 1080,00
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 600,00 48,00 648,00
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 220,00 17,60 237,60
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji (zanieczyszczone) 400,00 32,00 432,00
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 50,00 4,00 54,00
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 220,00 17,60 237,60
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 450,00 36,00 486,00
20 03 02 Odpady z targowisk 600,00 48,00 648,00
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 400,00 32,00 432,00
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 550,00 44,00 594,00
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 700,00 56,00 756,00
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 1000,00 80,00 1080,00

Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Inne kody odpadów – informacja w  Dziale Ochrony Środowiska

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.