Cele projektu

Zasadniczym celem Projektu jest rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie gmin zrzeszonych w Łużyckim Związku Gmin.

Projektowanym systemem gospodarki odpadami  jest objęty obszar 15 gmin w województwie lubuskim:

– Gmina wiejska Brody
– Gmina miejska Gozdnica
– Gmina miejska Gubin
– Gmina miejsko-wiejska Iłowa
– Gmina miejsko-wiejska Jasień
– Gmina wiejska Lipinki Łużyckie
– Gmina miejsko-wiejska Lubsko
– Gmina miejska Łęknica
– Gmina wiejska Trzebiel
– Gmina wiejska Tuplice
– Gmina wiejska Wymiarki
– Gmina miejska Żagań
– Gmina wiejska Żagań
– Gmina miejska Żary
– Gmina wiejska Żary

Podstawowym celem systemu jest powstanie centralnej instalacji do zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w Marszowie oraz stacji przeładunkowej w Lubsku.

Projekt przewiduje również przeprowadzenie rekultywacji zamykanych składowisk, budowę stacji przeładunkowej oraz intensywnej akcji edukacji ekologicznej i promocji Projektu.

W ramach Projektu pt.: „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” nastąpi rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów komunalnych gwarantując osiągnięcie polskich i europejskich standardów. Przyczyni się również do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego w obrębie jego oddziaływania.
Budowa specjalistycznego zakładu zagospodarowania odpadów doprowadzi do redukcji odpadów deponowanych na składowiskach oraz do wzrostu poziomu odzysku odpadów także poprzez rozbudowany program selektywnej zbiórki i edukacji ekologicznej. Przyczynienie się wdrożenia projektu do przestrzegania zasady działań prewencyjnych.

Realizacja Projektu doprowadzi do osiągnięcia celów środowiskowych, społecznych i gospodarczych zewnętrznego otoczenia Zakładu, w szczególności:

celów jakościowych (niemierzalne):

 • dostosowania systemu gospodarki odpadami na terenie objętym Projektem do kryteriów formalno-prawnych, technicznych i ekologicznych,
 • zapewnienia funkcjonowania bezpiecznego dla zdrowia i życia ludzi systemu gospodarowania odpadami,
 • ograniczenia składowania odpadów w sposób niekontrolowany,
 • zmniejszenia kosztów zagospodarowania w porównaniu do kosztów składowania odpadów na składowiskach poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów,
 • zachowania przez region wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych,
  podniesienia świadomości społecznej w zakresie gospodarowania odpadami i ochronę środowiska w wyniku działań edukacyjnych związanych z projektem,
 • poprawy konkurencyjności gospodarczej regionu poprzez zwiększenie jego atrakcyjności,
 • zapewnienia warunków do powstawania nowych podmiotów gospodarczych,
 • zwiększenia atrakcyjności lokalnego rynku pracy poprzez kreowanie nowych miejsc pracy.

celów ilościowych (mierzalne):

 • wprowadzenia gospodarki odpadami zgodnej z obowiązującym prawodawstwem w regionie zamieszkałym przez 158 371 (na podstawie danych GUS z dnia 31.12.2008 r.) mieszkańców i objęcia docelowo 100% populacji mieszkańców zorganizowanym system odbioru i zagospodarowania odpadów;
 • wybudowania zakładu zagospodarowania odpadów o możliwości zagospodarowania minimum 72 000 Mg/rok odpadów wytwarzanych w rejonie obsługi zakładu;
 • wybudowania zakładu o przepustowości minimum 56 000 Mg odpadów komunalnych zmieszanych i surowcowych
 • udziału ilości odpadów składowanych na składowisku w stosunku do strumienia wejściowego odpadów – 39 %
 • obniżenia ilości składowanych odpadów biodegradowalnych o minimum 65% w stosunku do wytworzonych w 1995 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.