Dofinansowanie projektu

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-004/09-00 Projektu pt. „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 została zawarta pomiędzy Beneficjentem a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 09.06.2010 r. w Żaganiu.

Instytucja wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A.
Beneficjent – Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 128 018 709,51 PLN. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 70 131 578,27 PLN.
Beneficjentowi udzielone zostało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności na realizację Projektu w kwocie 59 611 841,52 PLN.
Beneficjentowi udzielona została pożyczka inwestycyjna przez NFOŚiGW w kwocie 35 357 538,00 PLN.

Całkowita wartość Projektu: 128 018 709,51 PLN brutto
Wartość dofinansowania: 59 611 841,52 PLN
Pożyczka z NFOŚiGW: 35 357 538,00 PLN

Możliwość komentowania jest wyłączona.