Zakres i tryb działania

Zakres

Przedmiotem działalności podstawowej jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie przez Spółkę potrzeb odbiorców usług w zakresie gospodarki odpadami.
Zakres działalności pozostałej określony jest w Umowie Spółki.
Działalność pozostała to między innymi:

02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
17.11.Z Produkcja masy włóknistej
17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych
37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nieskalsyfikowane
46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
49.41.Z Transport drogowy towarów
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Podjęcie działalności przez spółkę w zakresie wymagającym koncesji lub zezwoleń nastąpi po ich uzyskaniu.

Tryb działania

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 r. z późn. zm.),
  • Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),
  • Regulamin Rady Nadzorczej Spółki przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
  • Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Możliwość komentowania jest wyłączona.