Pliki do pobrania

Zlecenie przyjęcia odpadów do zagospodarowania

Pobierz plik

Podstawowa charakterystyka odpadów

Pobierz plik

Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 16 Lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277)

Pobierz plik

Zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną

Pobierz plik

(skan podpisanej zgody należy przesłać na sekretariat@marszow.pl lub w.krzesiak@marszow.pl)

Ogólne warunki współpracy z Łużyckim Recyklingu Recyklingu

Oświadczenie dotyczące przyjęcia Ogólnych Warunków Współpracy z Łużyckim Centrum Recyklingu

1)    Administratorem Pani/a danych osobowych jest Łużyckie Centrum Recyklingu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Marszowie, Marszów 50a, 68-200 Żary.

2)    Dane przetwarzane będą w celu realizacji i rozliczenia zlecenia zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

3)    Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie umów powierzenia.

4)    Posiada Pan/i prawo do:

a.    żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

b.    sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c.    do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,

– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub ograniczenia przetwarzania.

d.    żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

5)    Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych.

6)    Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Możliwość komentowania jest wyłączona.