Wymagania ogólne przyjęcia odpadów

Wymagania ogólne przyjęcia odpadów:

  1. Wytwórca/posiadacz odpadów zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.
  2. Odpady powinny być zbierane i magazynowane w sposób selektywny. Zgodnie z ustawą o odpadach, zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne.
  3. Potwierdzeniem przekazania odpadu jest karta przekazania odpadu w systemie BDO.
  4. Podstawą rozliczenia jest waga odpadu stwierdzana na wadze ZZO Marszów oraz cennik przyjęcia odpadów do zagospodarowania.
  5. W przypadku dostawy odpadów przeznaczonych do składowania, należy dostarczyć podstawową charakterystykę odpadu i wyniki badań laboratoryjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach). W przypadku braku charakterystyki odpadów i wyników badań laboratoryjnych informujemy, że odpady nie zostaną przyjęte
  6. Odpady należy odpowiednio przygotować do odbioru i transportu, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem miejsc załadunku i trasy przewozu. W zależności od właściwości fizyko-chemicznych, odpady mogą być umieszczone w szczelnych opakowaniach wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w odpadach (np. pojemniki, beczki, kanistry, worki, kontenery, big-bagi, mauzery), na paletach lub luzem.
  7. Każdy transport odpadów od podmiotów nie posiadających umowy z ZZO Marszów wymaga dostarczenia zlecenia zagospodarowania odpadów, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem dostarczenia odpadów. Zlecający ma obowiązek wysłać skan/zdjęcie wypełnionego zlecenia na adres mailowy: zzo@marszow.pl lub dostarczyć dokumenty do siedziby Spółki.

Pełny cennik przyjęcia odpadów do zagospodarowania oraz szczegółowe informacje dotyczące warunków przyjęcia odpadów udzielane są pod nr telefonu: 571 339 624, 515 462 795 oraz drogą e-mailm.szczotka@marszow.pl, j.przychodzen@marszow.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.