Edukacja Ekologiczna dla Projektu pt.: „Gospodarka w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

Edukacja ekologiczna w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego – kontrakt na usługi.

Kontrakt ten ma na celu opracowanie i wdrożenie skutecznego programu edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i selektywnej zbiórki odpadów w gminach powiatów żarskiego i żagańskiego.

Działania edukacyjne kierowane będą do następujących grup docelowych:

 • ogółu społeczeństwa zamieszkującego gminy regionu obsługi Przedsięwzięcia „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego
 • mediów,
 • samorządów, urzędów, podmiotów gospodarczych oraz organizacji społecznych w tym ekologicznych,
 • organów administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, w tym ekologicznych.

 

Mają one na celu:

 • zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa
 • dostarczanie wiedzy na temat stanu środowiska naturalnego
 • działania na rzecz redukcji wytwarzanych odpadów
 • kształtowanie kultury ekologicznej,
 • tworzenie nowych wzorców zachowań w zakresie korzystania z zasobów środowiska,
 • kształtowanie pro środowiskowych postaw, wartości i przekonań jednostek oraz grup społecznych, w tym wytwórców i posiadaczy odpadów.
 • wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska
 • poprawy skuteczności selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji odpadów

 

Działania edukacyjne będą obejmować w szczególności:

 • organizacja konferencji tematycznej dla przedstawicieli organów samorządowych
 • opracowanie projektu graficznego logo akcji edukacji ekologicznej oraz materiałów edukacyjnych (broszury i materiały szkoleniowe, plakaty, materiały edukacyjne)
 • zorganizowanie przeszkolenia pracowników samorządowych oraz nauczycieli
 • przeprowadzenie przykładowych zajęć lekcyjnych
 • organizacja warsztatów wiedzy ekologicznej
 • organizacja konkursów
 • informacje prasowe
 • stworzenie strony internetowej

Możliwość komentowania jest wyłączona.