Działania informujące i promujące dla Projektu pt.: „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

Działania informujące i promujące dla Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”– kontrakt na usługi.

Kontrakt ten ma na celu prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z wymogami określonymi w wytycznych pt.: „Podstawowe zasady dotyczące promocji i informacji zawarte są w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999”.

Szczegółowy zakres obowiązków państwa członkowskiego i instytucji zarządzającej w zakresie promocji i informacji zawarty jest w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Art. 8 – 9 określają obowiązki beneficjentów w zakresie promocji faktu współfinansowania projektów ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Działania informacyjne i promujące kierowane będą do następujących grup docelowych:

 • ogółu społeczeństwa zamieszkującego gminy regionu obsługi Projektu, tj.:
 • Gmina wiejska Brody
 • Gmina miejska Gozdnica
 • Gmina miejska Gubin
 • Gmina miejsko-wiejska Iłowa
 • Gmina miejsko-wiejska Jasień
 • Gmina wiejska Lipinki Łużyckie
 • Gmina miejsko-wiejska Lubsko
 • Gmina miejska Łęknica
 • Gmina wiejska Trzebiel
 • Gmina wiejska Tuplice
 • Gmina wiejska Wymiarki
 • Gmina miejska Żagań
 • Gmina wiejska Żagań
 • Gmina miejska Żary
 • Gmina wiejska Żary
 • mediów,
 • partnerów społecznych i gospodarczych.,
 • organów administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, w tym ekologicznych.

Mają one na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa (ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej) na temat:

§  działań Unii Europejskiej w zakresie ekologii i ochrony środowiska

§  zakresu i wysokości współfinansowania projektów z Funduszu Spójności,

§ roli, jaką odgrywa Unia Europejska poprzez Fundusz Spójności, na rzecz przyczyniania się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej,

§  zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa

§  dostarczanie wiedzy na temat stanu środowiska naturalnego

§  działania na rzecz redukcji wytwarzanych odpadów z naciskiem na selektywną zbiórkę,

§  tworzenie nowych wzorców zachowań w zakresie korzystania z zasobów środowiska,

§  kształtowanie prośrodowiskowych postaw, wartości i przekonań jednostek oraz grup społecznych, w tym wytwórców i posiadaczy odpadów.

 

Działania informacyjnych i promocyjnych będą obejmować w szczególności:

 1. publikacje prasowe
 2. stronę internetową Projektu
 3. konferencje prasowe
 4. spoty radiowe
 5. spoty telewizyjne
 6. dokumentację foto i video
 7. materiał filmowy
 8. materiały informacyjne i promocyjne
 9. prowadzenie biura PR Zamawiającego

Możliwość komentowania jest wyłączona.