Pomoc techniczna II dla Projektu pt.: „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

Pomoc techniczna II dla projektu pt.: „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” – kontrakt na usługi.

Przedmiotem niniejszego Kontraktu jest świadczenie usług Pomocy Technicznej w zakresie niżej określonych Działań:

1)    Działanie 1 – Przygotowanie Zamawiającego do wdrażania i realizacji Projektu, poprzez: weryfikację posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji związanej
z Projektem, opracowanie dodatkowych procedur JRP, opracowanie zasad prowadzenia monitoringu efektu ekologicznego oraz informowania o zagrożeniach w jego osiągnięciu, doradztwo dla pracowników JRP w zakresie funkcjonowania JRP i stosowania obowiązujących procedur wewnętrznych oraz obowiązujących przepisów/wytycznych dotyczących realizacji Projektu

2)    Działanie 2 – Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759) dla następujących postępowań:

a)    Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie i na stację przeładunkową w Lubsku – kontrakt na dostawy

b)    Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku wraz z rekultywacją składowiska odpadów – kontrakt na roboty budowlane z projektowaniem

c)    Rekultywacja składowiska w Chełmicy Gm. Tuplice – kontrakt na roboty budowlane z projektem Zamawiającego

d)    Rekultywacja składowiska w Chrobrowie – kontrakt na roboty budowlane z projektem Zamawiającego

e)    Rekultywacja składowiska w Gubinie – kontrakt na roboty budowlane z projektem Zamawiającego

f)     Edukacja ekologiczna – kontrakt na usługi;

3)    Działanie 3 – Opiniowanie projektów i dokumentacji technicznych dla kontraktu Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary dla Projektu pn. Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

4)    Działanie 4 – Doradztwo w zakresie finansowo-księgowym związanym z realizacją Projektu

5)   Działanie 5 – Bieżące doradztwo dotyczące administrowania Projektem oraz doradztwo w zakresie technicznym i prawnym, w tym opiniowanie zmian proponowanych przez Inżyniera Kontraktu, dotyczących realizowanego Projektu, nadzór techniczny w trakcie prowadzenia rozruchów, prób końcowych i prób eksploatacyjnych

6)    Działanie 6 – Opracowanie przy pomocy personelu JRP Zamawiającego, aktualizacji Studium Wykonalności i/lub wniosku o zmianę umowy o dofinansowanie i/lub innych niezbędnych dokumentów wymaganych przez IP, IZ, IW, IC

7)    Działanie 7 – Opracowanie przy pomocy personelu JRP Zamawiającego Wniosku o płatność końcową.

Możliwość komentowania jest wyłączona.