Inżynier Kontraktu dla Projektu pt.: „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

Inżynier Kontraktu dla Projektu pt.: „Gospodarka odpadami w obrębie  powiatów żarskiego i żagańskiego” – kontrakt na usługi.

Kontrakt ten ma na celu wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu dla Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”.

Zarządzanie procesem inwestycyjnym, realizowanym w ramach kontraktów na roboty budowlane i usługi zawarte przez Zamawiającego, będzie obejmowało w szczególności:

a) organizację,

b) koordynację,

c) nadzór,

d) monitoring, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie wykonania rzeczowego i finansowego,

e) rozliczenia finansowe pośrednie z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności,

f) końcowe rozliczenie finansowe poszczególnych, kontraktów na roboty budowlane i usługi z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności,

g) mediacje i rozjemstwo w sporach,

h) wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP),

oraz, dla kontraktu na roboty budowlane

i) wykonywanie obowiązków Inżyniera zgodnie z warunkami kontraktów na roboty z projektowaniem FIDIC,

j) wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206),

k) koordynację czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.