Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Łużyckiego Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Marszowie za rok 2023 oraz za rok 2024

Rada Nadzorcza Łużyckiego Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Marszowie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Łużyckiego Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Marszowie za rok 2023 oraz za rok 2024.

Rada Nadzorcza Łużyckiego Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Marszowie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Łużyckiego Centrum Recyklingu Sp. z o.o.
w Marszowie za rok 2023 oraz za rok 2024.

Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 15.10.2023r. do godz. 15.00 pod adresem: Rada Nadzorcza Łużyckiego Centrum Recyklingu Sp. z o.o. 68-200 Żary, Marszów 50A, w  kopercie z adnotacją:„Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2023 r. i 2024r.”

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki.

Oferta powinna zawierać:

  1. Informację o oferencie,
  2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wydania bezstronnej i niezależnej opinii,
  3. Cenę za badanie sprawozdania finansowego z wyszczególnieniem za poszczególne lata,
  4. Termin badania sprawozdania finansowego.

Oczekiwany termin zakończenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu
z badania: do dnia 30.04.2023 r. oraz do dnia 30.04.2024 r.

Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Spółki: www.marszow.pl Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych.

Ogłoszenie:

https://marszow.pl/wp-content/uploads/2023/09/Ogloszenie-na-badanie-bilansu-za-2023-2024.pdf

Możliwość komentowania jest wyłączona.