ZZO Marszów recyklerem stłuczki szklanej

26 września 2021 r. Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie otrzymał certyfikat potwierdzający, że stłuczka szklana wydzielana w wyniku przetwarzania stabilizatu spełnia wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1179/2012 i traci status odpadu.

Szkło jest trwałym materiałem, który można poddawać recyklingowi w nieskończoność bez utraty jakości i właściwości. Stabilizat wytwarzany w instalacjach MBP w Polsce zawiera duże ilości szkła opakowaniowego. W 2017 r. zakłady te skierowały na składowiska blisko 400 tys. Mg szkła znajdującego się w stabilizacie. Odzysk szkła ze stabilizatu to istotny krok w kierunku zwiększenia masy odpadów poddawanych procesom recyklingu.

Autorska linia do przetwarzania stabilizatu

W 2019 r. ZZO Marszów uruchomił pierwszą w Polsce autorską linię do przetwarzania stabilizatu (frakcja 0-80 mm z odpadów komunalnych po procesie biostabilizacji). Jej głównym zadaniem jest odzysk materiałów i przekazanie ich do recyklingu oraz zmniejszenie masy stabilizatu kierowanej na składowisko. Proces obejmuje biosuszenie frakcji 0-80 mm, przesiewanie, separację lekkich zanieczyszczeń, separację metali, separację szkła od gruzu i kamieni oraz sortowanie optyczne. Na linii odzyskiwane są następujące produkty: stłuczka szklana, frakcja lekka – paliwo alternatywne RDF oraz frakcja ciężka – kruszywo.

W wyniku działania linii do przetwarzania stabilizatu ZZO Marszów odzyskuje średnio od 7 do 9% stłuczki szklanej z masy stabilizatu. Od stycznia do listopada 2021 r. na linii przetworzono ok. 12 000 Mg stabilizatu, z którego odzyskano ok. 900 Mg stłuczki szklanej. Około 60% stłuczki szklanej stanowi stłuczka bezbarwna, która jest najbardziej pożądanym surowcem dla odbiorców.

Audyt Polskiego Rejestru Statków

W 2021 r. ZZO Marszów podjął działania zmierzające do uzyskania statusu recyklera bezbarwnej stłuczki szklanej. We wrześniu 2021 r. jednostka certyfikująca Polski Rejestr Statków przeprowadziła audyt, podczas którego oceniano zgodność systemu zarządzania z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1179/2012 z 10 grudnia 2012 r. ustanawiającego kryteria określające, kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/W. Podczas audytu dokonano oceny następujących wymagań:

  • kontroli przyjęcia odpadów stosowanych jako wsad w procesie odzysku,
  • monitorowania procesów i technik przetwarzania odpadów,
  • monitorowania jakości produktów otrzymywanych w wyniku procesu odzysku,
  • informacji zwrotnej od klientów, dotyczącej zgodności z jakością produktów,
  • ewidencji wyników monitorowania (kontroli),
  • przeglądu i doskonalenia systemu zarządzania,
  • szkolenia personelu.

Przeprowadzony audyt dostarczył dowodów na zgodność systemu zarządzania z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1179/2012. Tym samym ZZO Marszów uzyskał status recyklera szkła. Bezbarwna stłuczka szklana jest odbierana przez lokalną hutę szkła, która przetapia ją na nowe produkty.

Możliwość komentowania jest wyłączona.