Konferencja „Szanse i zagrożenia osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu w 2035 r.” – 28-29.10.2021 r. Uniwersytet

Gminy w Polsce obecnie osiągają ok. 28-29% poziomu recyklingu odpadów komunalnych. W 2025 r. zobowiązane będą do osiągnięcia 55%, a w 2035 r. aż 65% poziomu odzysku i recyklingu. Jakie działania należy podjąć, aby spełnić te wymagania? O tym dyskutowano na konferencji „Szanse i zagrożenia osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu w 2035 r.”, która odbyła się 28 i 29 października 2021 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Zobowiązania unijne

 Polska jako państwo członkowskie UE przyjęła na siebie zobowiązanie wynikające z dyrektywy UE nr 2018/851, która nałożyła ambitne cele dotyczące osiągnięcia poziomów recyklingu dla odpadów komunalnych – mówi Jacek Połomka, Prezes Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie, jeden z organizatorów konferencji. – W ostatnim czasie ustawodawca wprowadził zmianę sposobu obliczania poziomów recyklingu, co w konsekwencji pokazało faktycznie osiągane poziomy, które okazały się niższe niż dotychczasowe.

Wzrost poziomu recyklingu jest, ale niewystarczający

– Poziomy odzysku i recyklingu w gminach każdego roku rosną o 2-3%. A powinny o co najmniej o 5%-mówi prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak, przedstawiciel komitetu organizacyjnego konferencji z ramienia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Gminom w Polsce, w tym również z województwa lubuskiego trudno będzie osiągnąć wymagane poziomy bez podjęcia konkretnych działań. Potrzebne są rozwiązania systemowe wspierające recykling, zwiększenie nakładów inwestycyjnych, w tym rozbudowę istniejących zakładów i dostosowanie ich do zmieniającego się strumienia odpadów, czyli do odpadów selektywnie zbieranych. Za nieosiągnięcie wymaganych poziomów gminom grożą kary finansowe.

Gminy widzą szansę w zbiórce bioodpadów

Co mogą zrobić gminy, aby osiągnąć wymagania? Aby poprawić wyniki, gminy muszą kłaść większy nacisk na prawidłową zbiórkę bioodpadów. Osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu nie będzie jednak możliwe bez prowadzenia edukacji ekologicznej wśród mieszkańców gmin.

O tym trzeba rozmawiać Celem konferencji „Szanse i zagrożenia osiągniecia poziomów odzysku i recyklingu w 2035 r.”było zwrócenie uwagi uczestników na kwestie związane z niedostosowaniem obecnie dostępnych technologii do przetwarzania odpadów selektywnie zbieranych, słabą jakością selektywnej zbiórki, brakiem rozszerzonej odpowiedzialności producenta i brakiem rozwiązań systemowych w odniesieniu do rosnących wymagań w zakresie recyklingu. W konferencji uczestniczyli samorządowcy z województwa lubuskiego, przedstawiciele instytucji państwowych oraz przedstawiciele jednostek i spółek komunalnych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.