Regulamin przyjmowania odpadów

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ODPADÓW z dnia 01.09.2018 r.
w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie

Odpady przyjmowane są od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 6:00 – 21:30 i w godzinach 7:30 – 15:00 dla firm dostarczających odpady na podstawie zlecenia zagospodarowania odpadów.

Odpady dostarczać mogą wyłącznie firmy posiadające numer rejestrowy BDO lub wytwórcy odpadów dostarczający własnym transportem, wytworzone przez siebie odpady, powstające w wyniku prowadzonej działalności (nie dotyczy zmieszanych odpadów komunalnych).

Każdy pojazd przywożący odpady jest ważony na wjeździe i wyjeździe w celu ustalenia rzeczywistej masy dostarczonych odpadów.

Kierujący pojazdem zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP obowiązujących na terenie Zakładu, w tym do:

  • ograniczenia prędkości do 5 km/h,
  • zakazu palenia i stosowania otwartego ognia,
  • zakazu opuszczania kabiny pojazdu, chyba że wymaga tego obsługa pojazdu przy załadunku/rozładunku,
  • noszenia odzieży odblaskowej w przypadku opuszczenia kabiny pojazdu,
  • stosowania się do poleceń pracowników zakładu.

Każdy transport odpadów wymaga od zlecającego dostarczenia zlecenia zagospodarowania odpadów i 3 prawidłowo wypełnionych kart przekazania odpadów (KPO). Nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem dostarczenia odpadów zlecający ma obowiązek wysłać skan zlecenia i KPO na adres mailowy: zzo@marszow.pl lub dostarczyć dokumenty do siedziby Spółki.

Ponadto wymaga się dostarczenia podstawowej charakterystyki odpadu i badań odpadów, wyłącznie dla odpadów przekazanych do unieszkodliwienia w procesie D5 poprzez składowanie na składowisku.

Brak prawidłowo wypełnionej karty przekazania odpadu lub podstawowej charakterystyki i badań odpadu, w przypadku odpadów przeznaczonych do składowania skutkować będzie nie przyjęciem odpadów od transportującego.

Odpady należy rozładować w miejscu wskazanym przez pracownika zakładu.

Odpady przed i po rozładunku zostają poddane weryfikacji przez upoważnionego pracownika zakładu w celu ustalenia zgodności z deklarowanym kodem odpadu, zastrzegamy sobie prawo do przekwalifikowania (zmiany kodu) dostarczonego odpadu, zgodnie ze stanem faktycznym dostarczonego odpadu/ów. Zmiana kodu odpadu z deklarowanego na rzeczywiście przyjęty może wiązać się ze zmianą ceny za zagospodarowanie, zgodnie z cennikiem. Odpady o kodach nieobjętych pozwoleniem zintegrowanym dla ZZO Sp. z o.o. nie będą przyjmowane.

Zgodnie z § 4 ustęp 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 38) w przypadku stwierdzenia niezgodności składowanych odpadów z informacjami zawartymi w podstawowej charakterystyce lub niedostarczenia testów zgodności w wyznaczonym terminie odmawia się przyjęcia odpadów na składowisko odpadów.

 

Do pobrania:

regulamin z 01 09 2018

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.