Regulamin przyjmowania odpadów

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ODPADÓW z dnia 09.05.2017 r.
w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie

Odpady przyjmowane są od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 6:00 – 21:30.

Każdy pojazd przywożący odpady jest ważony na wjeździe i wyjeździe w celu ustalenia rzeczywistej masy dostarczonych odpadów.

Kierujący pojazdem zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP obowiązujących na terenie Zakładu, w tym do:

  • ograniczenia prędkości do 5 km/h,
  • zakazu palenia i stosowania otwartego ognia,
  • zakazu opuszczania kabiny pojazdu, chyba że wymaga tego obsługa pojazdu przy załadunku/rozładunku,
  • noszenia odzieży odblaskowej w przypadku opuszczenia kabiny pojazdu,
  • stosowania się do poleceń pracowników zakładu.

Właściciel odpadów zobowiązany jest do dostarczenia zlecenia zagospodarowania odpadów, nie później niż 3 dni przed planowanym terminem ich dostarczenia, osobiście w siedzibie Spółki bądź wysłać skan dokumentu na adres mailowy: zzo@marszow.pl.

Przewoźnik lub podmiot zlecający transport odpadów zobowiązany jest do dostarczenia 3 egzemplarzy prawidłowo wypełnionej karty przekazania odpadu, która stanowi załącznik do REGULAMINU, dla każdego transportu. Ponadto wymaga się dostarczenia podstawowej charakterystyki odpadu, która stanowi załącznik do REGULAMINU, dla odpadów przekazanych do unieszkodliwienia w procesie D5 poprzez składowanie na składowisku.

Brak prawidłowo wypełnionej karty przekazania odpadu lub podstawowej charakterystyki odpadu, w przypadku odpadów przeznaczonych do składowania skutkować będzie nie przyjęciem odpadów od transportującego.

Odpady należy rozładować w miejscu wskazanym przez pracownika zakładu.

Odpady przed i po rozładunku zostają poddane weryfikacji przez upoważnionego pracownika zakładu w celu ustalenia zgodności z deklarowanym kodem odpadu, zastrzegamy sobie prawo do przekwalifikowania (zmiany kodu) dostarczonego odpadu, zgodnie ze stanem faktycznym dostarczonego odpadu/ów. Zmiana kodu odpadu z deklarowanego na rzeczywiście przyjęty może wiązać się ze zmianą ceny za zagospodarowanie, zgodnie z cennikiem. Odpady o kodach nieobjętych pozwoleniem zintegrowanym dla ZZO Sp. z o.o. nie będą przyjmowane.

Zgodnie z § 4 ustęp 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego tupu (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 38) w przypadku stwierdzenia niezgodności składowanych odpadów z informacjami zawartymi w podstawowej charakterystyce lub niedostarczenia testów zgodności w wyznaczonym terminie odmawia się przyjęcia odpadów na składowisko odpadów.

 

Do pobrania:

Regulamin przyjmowania odpadów z 09.05.2017

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.