Regulamin przyjmowania odpadów

REGULAMIN
PRZYJMOWANIA ODPADÓW
w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

 1. Instalacja Komunalna w Marszowie czynna jest w dni robocze w godzinach:
  6:00 – 22:00 i objęta całodobowym monitoringiem.
 2. Stacja Przeładunkowa w Lubsku czynna jest w dni robocze w godzinach:
  7:00 – 17:00 i objęta całodobowym monitoringiem.
 3. Składowisko odpadów w Żarach czynne jest w dni robocze w godzinach:
  7:00 – 15:00 i objęta całodobowym monitoringiem.
 4. Odpady od podmiotów dostarczających odpady na podstawie jednorazowego zlecenia przyjmowane są w dni robocze w godzinach: 7:00 – 15:00 wyłącznie w Instalacji Komunalnej w Marszowie. W szczególnych przypadkach odpady mogą być przyjęte w innych terminach i lokalizacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem ZZO .
 5. Za bezpieczeństwo pracowników i osób przebywających na terenie ZZO Marszów odpowiada Kierownik Instalacji, a podczas jego nieobecności Brygadzista.
 6. Dostarczający odpady w trakcie przebywania na terenie ZZO Marszów powinni bezwzględnie podporządkować się zaleceniom wyznaczonych pracowników ZZO.
 7. Do zakładu przyjmowane są wyłącznie odpady, dla których ZZO Marszów posiada stosowne pozwolenia. Informacja o przyjmowanych odpadach dostępna jest u pracowników Działu Ochrony Środowiska i Technologii.
 8. Każdy pojazd dostarczający odpady poddawany jest obowiązkowemu ważeniu. Podczas ważenia zabronione jest wysiadanie z pojazdu.
 9. Dostarczone odpady należy wyładować wyłącznie w miejscu wskazanym przez obsługę Zakładu.
 10. Wyładunek odpadów leży po stronie dostarczającego. W przypadku rozładunku przez ZZO Marszów doliczany jest koszt rozładunku w wysokości 150 zł netto/h.
 11. ZZO Marszów zastrzega sobie prawo do przekwalifikowania (zmiany kodu) dostarczonych odpadów lub przyjęcia ich ze statusem „zanieczyszczone”, w przypadku stwierdzenia niezgodności zadeklarowanego odpadu ze stanem faktycznym dostarczonych odpadów. Zmiana kodu/statusu odpadów może wiązać się ze zmianą ceny przyjęcia odpadów.
 12. Dostawcy nieposiadający umowy z ZZO Marszów zobowiązani są do płatności kartą płatniczą u Specjalisty ds. rozliczeń (budynek wagi).*
 13. Zarządzający składowiskiem ma prawo odmówić przyjęcia odpadów o składzie niezgodnym z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami, źle zabezpieczonymi oraz zawiadomić niezwłocznie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
 14. Zarządzający składowiskiem ma prawo odmówić przyjęcia odpadów w przypadku dostarczenia do ZZO Marszów odpadów niedozwolonych do składowania lub niezgodnych z deklaracją, obsługa Zakładu nakazuje dostawcy ich usunięcie i wywiezienie z terenu ZZO Marszów lub obciąża dostawcę kosztami załadunku, wywozu i utylizacji.
 15. Zabrania się wywożenia poza teren ZZO Marszów mienia będącego jego własnością.
 16. Po rozładowaniu odpadów pojazdy zobowiązane są do obowiązkowego umycia kół
  i podwozia. Zabrania się mycia całych pojazdów, kontenerów, pojemników itp. Myjnia samochodowa służy tylko do obmycia kół i podwozia pojazdu, jeżeli temperatura powietrza to umożliwia.
 17. Ruch pojazdów oraz wszelkie prace muszą odbywać się z zachowaniem zasad BHP i ochrony P.POŻ.
 18. Na terenie składowiska obowiązuje ruch prawostronny. Dozwolona prędkość pojazdów wynosi 20 km/h.
 19. Pierwszeństwo wjazdu na wagę posiadają pojazdy ZZO Marszów.
 20. Na terenie Zakładu obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia. Kategoryczny zakaz palenia papierosów i e-papierosów.
 21. Przebywanie w rejonie pracy sprzętu jak również przebywanie na terenie Zakładu osób postronnych jest surowo zabronione.
 22. Opuszczanie kabiny pojazdu przez pracowników podmiotów dostarczających odpady jest dozwolone wyłącznie w celu obsługi pojazdu przy załadunku/rozładunku odpadów, jak i przy ręcznym wyładunku odpadów.
 23. Osoby przebywające na terenie Instalacji Komunalnej mają obowiązek noszenia odzieży odblaskowej.
 24. Dostarczenie odpadów celem zagospodarowania w ZZO Marszów wiąże się jednoznacznie z akceptacją wymagań ogólnych przyjęcia odpadów i regulaminu przyjmowania odpadów.

* punkt 12 Regulaminu zacznie obowiązywać w innym terminie, jednak nie wcześniej
niż 01 czerwca 2021 r.

Marszów, 01.01.2021

 

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.