Cennik 2019

KODY ODPADÓW PRZYJMOWANYCH W ZZO Sp. z o.o. Marszów Stawka netto Podatek VAT Stawka brutto
KOD ODPADU NAZWA [zł/Mg] [zł/Mg] [zł/Mg]
16 01 03 Zużyte opony 450,00 36,00 486,00
16 01 03 Zużyte opony o śr. powyżej 120 cm 600,00 48,00 648,00
16 01 19 Tworzywa sztuczne 400,00 32,00 432,00
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 50,00 4,00 54,00
17 01 02 Gruz ceglany 50,00 4,00 54,00
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 150,00 12,00 162,00
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 200,00 16,00 216,00
17 02 03 Tworzywa sztuczne 300,00 24,00 324,00
17 03 80 Odpadowa papa 500,00 40,00 540,00
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 50,00 4,00 54,00
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 600,00 48,00 648,00
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 500,00 40,00 540,00
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 400,00 40,00 440,00
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 500,00 48,00 548,00
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 220,00 17,60 237,60
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 50,00 4,00 54,00
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 100,00 8,00 108,00
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 330,00 26,40 356,40
20 03 02 Odpady z targowisk 300,00 24,00 324,00
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 300,00 24,00 324,00
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 300,00 24,00 324,00
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 330,00 26,40 356,40
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 500,00 40,00 540,00

Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r.

Inne kody odpadów – cena po uzgodnieniu z pracownikiem ZZO Marszów Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu:
Specjalista ds. ochrony środowiska – Michał Szczotka
tel. 571 339 624
m.szczotka@marszow.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.