Cennik 2019

KODY ODPADÓW PRZYJMOWANYCH W ZZO Sp. z o.o. Marszów Stawka netto Podatek VAT Stawka brutto
KOD ODPADU NAZWA [zł/Mg] [zł/Mg] [zł/Mg]
02 01 03 Odpadowa masa roślinna 300,00 24,00 324,00
04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania 350,00 28,00 378,00
04 01 99 Inne nie wymienione odpady 350,00 28,00 378,00
04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 350,00 28,00 378,00
04 02 99 Inne niewymienione odpady 350,00 28,00 378,00
16 01 03 Zużyte opony 450,00 36,00 486,00
16 01 03 Zużyte opony o śr. powyżej 120 cm 600,00 48,00 648,00
16 01 19 Tworzywa sztuczne 400,00 32,00 432,00
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 50,00 4,00 54,00
17 01 02 Gruz ceglany 50,00 4,00 54,00
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 150,00 12,00 162,00
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 200,00 16,00 216,00
17 02 03 Tworzywa sztuczne 300,00 24,00 324,00
17 03 80 Odpadowa papa 500,00 40,00 540,00
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 50,00 4,00 54,00
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 600,00 48,00 648,00
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 500,00 40,00 540,00
19 08 01 Skratki 300,00 24,00 324,00
19 08 02 Zawartość piaskowników 300,00 24,00 324,00
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 300,00 24,00 324,00
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 400,00 40,00 440,00
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 500,00 48,00 548,00
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 220,00 17,60 237,60
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 50,00 4,00 54,00
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 100,00 8,00 108,00
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 272,00 21,76 293,76
20 03 02 Odpady z targowisk 300,00 24,00 324,00
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 300,00 24,00 324,00
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 300,00 24,00 324,00
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 300,00 24,00 324,00
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 272,00 21,76 293,76
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 500,00 40,00 540,00

 

Inne kody odpadów – cena po uzgodnieniu z pracownikiem ZZO Marszów Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu:
Specjalista ds. ochrony środowiska – Michał Szczotka
tel. 571 339 624
m.szczotka@marszow.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.