Polityka ZSZ jakością i środowiskowiskiem

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Jakością i Środowiskiem

Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

Mając pełną świadomość, że sukces spółki zależy głównie od spełnienia potrzeb i oczekiwań Klientów oraz ich zadowolenia, Zarząd Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. przyjmuje jako cel nadrzędny dostarczanie usług zagospodarowania odpadów konkurencyjnych względem jakościowym, jak i cenowym, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego

W sposób ciągły doskonalimy się w trzech priorytetowych obszarach, którymi są:

 • satysfakcja Klientów i spełnianie ich oczekiwań,
 • oszczędne korzystanie ze środowiska i ograniczanie zanieczyszczeń,
 • najwyższy poziom jakości w zakresie usług zagospodarowania odpadów.

Deklarujemy ciągłą poprawę skuteczności naszych działań związanych z jakością oraz środowiskiem naturalnym.

Zobowiązujemy się do:

 • spełniania wymagań prawnych i innych mających zastosowanie dla profilu działalności spółki
 • ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko
 • zapobieganiu awariom środowiskowym.

Zdefiniowanie cele i postawione wyzwania realizujemy poprzez:

 • dostosowywanie formy współpracy do potrzeb Klientów,
 • przegląd i monitorowanie wymagań oraz oczekiwań Klientów
 • terminową i kompleksową obsługę Klientów
 • sprawdzony system oceny i doboru dostawców
 • minimalizację emisji zanieczyszczeń do powietrza, wód i gleby
 • racjonalne i efektowne użytkowanie materiałów, energii i wody
 • przestrzeganie i monitorowanie wszystkich zidentyfikowanych wymagań prawnych i innych
 • podnoszenie kwalifikacji oraz pełne angażowanie pracowników w działaniu na rzecz jakości i ochrony środowiska.
 • zapewnienie zasobów i środków do skutecznej realizacji Polityki ZSZ.

Gwarancją realizacji tak sformułowanej Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem jest wdrożony, utrzymywany i ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm EN ISO 9001:2015 i EN ISO 14001:2015.

Zobowiązuję wszystkich pracowników do znajomości i przestrzegania niniejszej Polityki.

Niniejsza Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Marszów, dnia 02.10.2018 r.

Polityka ZSZ jakością i środowiskiem ZZO Marszów – plik

zał. nr 3 do Księgi ZSZ polityka 02.10.2018

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.