Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie za rok obrotowy 2015.

Rada Nadzorcza Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie za rok obrotowy 2015.

Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 06.11.2015 r. do godz. 15.00 pod adresem: Rada Nadzorcza Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 68-200 Żary, Marszów 50A, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2015 r.”

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki.

Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie,
2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wydania bezstronnej i niezależnej opinii,
3. Cenę za badanie sprawozdania finansowego,
4. Termin badania sprawozdania finansowego.

Preferowany termin zakończenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu
z badania, określa się na dzień 27.04.2016 r. Złożone oferty zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą do dnia 30.11.2015 r. w siedzibie Spółki. Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Spółki: www.marszow.pl

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych.

Załącznik do pobrania:

Ogłoszenie-na-badanie-bilansu-za-2015

Możliwość komentowania jest wyłączona.